Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych

Plan przedmiotu

Szczegółowy harmonogram przedmiotu.

[…] Celem przedmiotu jest przegląd najczęściej stosowanych w praktyce metod przetwarzania danych i przygotowywania ich do analizy. Szczególny nacisk położony jest na omówienie i ćwiczenie technik filtrowania, przekształcania i agregacji zmiennych lub całych zbiorów danych, także w podgrupach. Uczestnicy kursu poznają najbardziej podstawowe metody czyszczenia danych,
ich wizualizacji i podsumowywania. W trakcie kursu omówione zostaną języki R oraz Python wraz z bogatą gamą pakietów rozszerzających [… więcej]

Oprogramowanie
Literatura
 1. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie II, 2016
 2. Wickham H., Advanced R, Chapmah & Hall/CRC, 2014 https://adv-r.hadley.nz/
 3. Chambers J.M., Programming with Data, Springer, 1998
 4. Chambers J.M., Software for Data Analysis. Programming with R, Springer, 2008
 5. Wickham H., Grolemund G., R for Data Science, O’Reilly, 2017
 6. Biecek, P., Przewodnik po pakiecie R, GiS, Wroclaw, 2008
 7. Gagolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
 8. McKinney W., Python for Data Analysis. Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, O’Reilly Media, 2012
 9. Richert W., Coelho L.P., Building Machine Learning Systems with Python, Packt Publishing, 2013
 10. Lutz M., Learning Python, O’Reilly Media, 2013
 11. Bressert E., SciPy and NumPy, O’Reilly Media, 2012
 12. VanderPlas J., Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data, O’Reilly, 2016